Vedtægter for Kunstgruppen  Tinghøj

§ 1
Gruppens navn  er Kunstgruppen Tinghøj

Kunstgruppen er et udvalg under Familie og Fritid Orten-Tinghøj

Foreningen er hjemhørende i Varde Kommune.

§ 2
Kunstgruppen formål er at virke for kendskab til og forståelse af kunst.
Kunstgruppen formål søges fremmet ved afholdelse af skiftende  kunstudstillinger på plænen i Tinghøj.

 Herudover kan Kunstgruppen afholde andre arrangementer/udstillinger, foredrag  m.v. , som efter udvalgets skøn fremmer Kunstgruppen formål

§ 3
Kunstgruppen har permanent udstillingssted på plænen i Tinghøj
Kunstgruppen samarbejder med øvrige lokale foreninger om relevante arrangementer. .
Kunstgruppen kan herudover medvirke i aktiviteter til fremme af Kunstgruppens formål i andre dele af kommunen.

§ 4
Kunstgruppen regnskabsår er sammenfaldende med Familie og Fritids


§ 5

Pt. er der ingen kontingent.
Såfremt der skal opkræves Kontingentet fastsættes  størrelsen heraf  for det kommende regnskabsår af den ordinære generalforsamling i Familie og Fritid.

 Der betales forud for et år ad gangen. Udmeldelse skal ske skriftligt til formanden med mindst 1 måneds varsel til en 1. januar.

§ 6
Evt. medlemsrabatter e.l. fastsættes ved de enkelte arrangementer, hvor der opkræves entre.

§ 7
Kunstgruppen ledes af et udvalg på 3-5 medlemmer.

Udvalget finder selv medlemmer til Kunstgruppen og forestår driften heraf.
Udvalget konstituere sig selv.

Der vælges en formand og kaserer

 Der føres protokol over alle møder  og arrangementer.

§ 8

Kunstgruppen fører særskilt regnskab.  Beretning og regnskab  aflægges på den ordinære generalforsamling i Familie og Fritid.

§9 Udvalget tegnes af formanden og kassereren

 

 

Bestyrelsesmedlemmer er:

 

Thomas Baltzer, Agertoften, Tinghøj : formand

 

Anne Merete Nilausen, Langhedevej 6, Tinghøj: Næstformand

 

Mona Henningsen, Agertoften, Tinghøj

Knud Thomsen, Agertoften, Tinghøj