Privatlivspolitik for Familie & Fritid samt tilhørende udvalg ( kunstudvalg, Natur og historie og Mot-sammen)

D. 19. august 2018

 

Familie og Fritidss dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Familie og Fritid  er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Formand Anne Merete Nilausen

 

Adresse: Langhedevej 6, Tinghøj, 6800 Varde

CVR: 19510840

Telefonnr.: 22333765

Mail: am-nilausen@mail.dk

Website: Familiefritid.dk

 

 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

 1. Medlemsoplysninger:

 • Almindelige personoplysninger:

  • Navn,

  • Adresse,

  • Ind/tilmeldelsesdato,

   Telefonnummer,

  • E-mailadresse

    

 • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

  Cpr., hvis du bor uden for Varde Kommune

   

 1. Oplysninger om frivillige:

 • Almindelige personoplysninger:

  • Navn,

  • Adresse,

  • Ind/tilmeldelsesdato,

   Telefonnummer,

  • E-mailadresse

 • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

  • CPR-nummer

  • Oplysninger om børneattest, såfremt vi i aktiviteterne har unge/børn

  •  

  •  

 1. Oplysninger om ansatte:

 • Almindelige personoplysninger:

  • Navn,

  • Adresse,

  • Ind/tilmeldelsesdato,

   Telefonnummer,

   E-mailadresse

 • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

  • CPR-nummer

  • Bankkonto

  • Skatteoplysninger

  • Oplysninger om børneattest, såfremt vi i aktiviteterne har unge/børn

    

 

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:

 • Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn  

 • Sociale medier, eller andre medier, der er offentlig tilgængelige.

   

 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:

 

 • At vi som forening har en legitim interesse i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)

 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt/aftale  med dig

 • At loven stiller krav om , at vi behandler dine oplysninger

 • At du har givet samtykke til at vi behandler dine oplysninger.

   

   

  Formålene med at behandle oplysning om foreningens medlemmer er:

   

   

 • At behandle medlemsoplysninger – herunder opkræve kontingent og udsende nyhedsbreve.

 •  At drive foreningens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på   dem. Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven

 • At opfylde lovgivning , herunder  regler på folkeoplysningsområdet.

 • At levere ydelser til dig, som du har anmodet om

 • At administrere din relation til Familie og Fritid

 

 

 1. Formål med behandling af oplysninger på frivillige og ansatte:  

 • At vi kan koordinere og håndtere opgaverne i foreningen.

 • At vi kan opfylde lovkrav – herunder reglerne i folkeoplysningsloven

 • At vi kan udbetale løn, godtgørelser, refusioner og lignende

 • At administrere din relation til os

 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som

 • At udøve aktivitet, herunder udfærdigelse af hold m.v.

 • At håndtere  dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling

 • At opfylde  medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.

 • At afholde  sociale arrangementer samt andre aktiviteter

 • Til brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen

 • Til videregivelse af dine almindelige personoplysninger til Varde Kommune m.v.

 • Til bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

   

 

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.

Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

 

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver almindelige personoplysninger om medlemmer, frivillige og ansatte, når vi har en legitim interesse eller skal overholde lovgivningen. Såfremt vi indhenter børneattester videregiver vi cpr. til politiet.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.  

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som ulønnet leder eller træner eller som lønnet leder eller træner:

Medlemmer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen

Frivillige:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 2 år efter dit virke er ophørt

Ansatte:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om

 • Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter arbejdet er ophørt

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, frivillige og ansatte  til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

 

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

 • Retten til indsigt i egne personoplysninger

 • Retten til berigtigelse

 • Retten til sletning

 • Retten til begrænsning af behandling

 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

 • Retten til indsigelse

  Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

  Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

  Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

   

  Revidering af privatlivspolitikken

  Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.